Bali

To zestaw o prostej linii wzorniczej jednocześnie nawiązujący do nowoczesnych trendów. Do zestawu można wybrać luźne poduszki, k

więcej»

Rio

Jeden z czołowych modeli naszej firmy. Wygodna kanapa salonowa wykonana z najlepszych materiałów gwarantuje chwile relaksu.

więcej»

Fidji

Model ten łączy w sobie elementy klasyki i nowoczesnego wzornictwa. Modułowa budowa pozwala na tworzenie niepowtarzalnych kanap

więcej»

Przetarg

Dzień Dobry,

Szanowni Państwo,

W związku z ubieganiem się firmy FABRYKA MEBLI TAPEX MIECZYSŁAW OLEJNICZAK o dofinansowanie projektu w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II – INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA Działanie II.3 – ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP, Poddziałanie II.3.1 – INNOWACJE W MŚP

w dniu 30.09.2019r. ogłaszamy: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.

Informacje o ogłoszeniu:

Data publikacji ogłoszenia:

30-09-2019

Termin składania ofert:

04-11-2019

Numer ogłoszenia:

1209068

Status ogłoszenia:

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty prosimy przekazać:

1. w wersji elektronicznej na adres e-mail: tapex@tapex.com.pl lub

2. pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: 98-220 Zduńska Wola, Czechy 260.

Uwaga! W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną załączniki nr 2 i 3 powinny stanowić scan podpisanego dokumentu przez osoby uprawnione do sporządzenia ofert. Liczy się data wpływu oferty pod wskazane adresy, a nie data wysyłki.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę:

tapex@tapex.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Mieczysław Olejniczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

43 823 63 61

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są maszyny, urządzenia i oprogramowanie z branży odzieżowej:

1. Fotodigitalizer – 1 szt./p>

2. Ploter – 1 szt./p>

3. Laptop – 2 szt./p>

4. Lagowarka – 1 szt. /p>

5. Kater – 1 szt. /p>

6. Oprogramowanie do zarządzania produkcją – 1 szt.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: zduńskowolski Miejscowość: 98-220 Zduńska Wola, Czechy 260

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup maszyn i urządzeń wchodzących w skład skomputeryzowanej krojowni przemysłu odzieżowego:

Realizacja zamówienia pozwoli na rozszerzenie oferty asortymentowej przedsiębiorstwa o nową grupę produktów prozdrowotnych.

Przedmiot zamówienia

1. Fotodigitalizer – 1 szt.

2. Ploter – 1 szt.

3. Laptop – 2 szt.

4. Lagowarka – 1 szt.

5. Kater – 1 szt.

6. Oprogramowanie do zarządzania produkcją – 1 szt.

Wszystkie maszyny i urządzenia muszą być nowe.

Odbiór techniczny nastąpi po dostawie, montażu i uruchomieniu w miejscu dostawy:

Czechy 260, Zduńska Wola.

Kod CPV

42700000-3

Nazwa kodu CPV

Maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i skóry

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania oferty: do dnia 04-11-2019.

Termin ważności oferty: do dnia 31-12-2019 - minimum.

Termin wyboru oferty: do dnia 05-11-2019.

Termin podpisania umowy: do dnia 08-11-2019.

Termin realizacji dostawy: do dnia 13-12-2019 - termin nieprzekraczalny.

Termin realizacji umowy: do dnia 31-12-2019.

Załączniki

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

1. Specyfikacja techniczna

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferty mogą składać Oferenci, którzy:

1. Nie są podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z firmą Fabryka Mebli TAPEX Mieczysław Olejniczak. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Nie zostało wszczęte w stosunku do Oferenta postępowania: upadłościowe, egzekucyjne, lub jakiekolwiek inne postępowanie uniemożliwiające wykonanie zamówienia.

3. Nie zachodzą inne okoliczności, które uniemożliwiają uczestnictwo w postępowaniu opisanym w zapytaniu ofertowym lub też wykonanie zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Oferty mogą składać Oferenci, którzy posiadają doświadczenie i wiedzę w dostawie, szkoleniu i uruchomieniu maszyn, urządzeń i oprogramowania dotyczących rynków tożsamych lub pokrewnych z działalnością Zamawiającego.

Potencjał techniczny

Oferty mogą składać Oferenci, którzy posiadają potencjał techniczny oraz serwisowo – szkoleniowy w dostawie, szkoleniu i uruchomieniu maszyn, urządzeń i oprogramowania dotyczących rynków tożsamych lub pokrewnych z działalnością Zamawiającego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferty mogą składać Oferenci, którzy posiadają potencjał kadrowy w dostawie, szkoleniu i uruchomieniu maszyn, urządzeń i oprogramowania dotyczących rynków tożsamych lub pokrewnych z działalnością Zamawiającego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferty mogą składać Oferenci, którzy:

1. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej terminowe i należyte wykonanie zamówienia.

2. Nie zostało wszczęte w stosunku do Oferenta postępowania: upadłościowe, egzekucyjne, lub jakiekolwiek inne postępowanie uniemożliwiające wykonanie zamówienia.

3. Nie zachodzą inne okoliczności, które uniemożliwiają uczestnictwo w postępowaniu opisanym w zapytaniu ofertowym lub też wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Warunkiem niezbędnym udziału w postępowaniu jest zdolność do montażu maszyn i urządzeń na 1 (pierwszym) piętrze budynku produkcyjnego pod wskazanym adresem dostawy,

2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty na zasadach opisanych w zapytaniu.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych, w następującym zestawie przedmiotów zamówienia:

a) Poz. 1-5 oraz

b) Poz. 6

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy:

1. Z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnego odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia terminu realizacji dostawy przynajmniej 1 maszyny lub urządzenia, choćby o 1 dzień.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

a) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia.

b) wystąpienia zmiany przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu umowy i konieczności dostosowania do nich zapisów umowy,

c) zmiany warunków i terminów płatności w przypadku, gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

d) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

4. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu powyżej:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,);

b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

c) udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza Przedmiotu Zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta:

1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

2. Cena przedstawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.

4. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego Zamówienia.

5. Kompletna oferta musi zawierać minimum:

a) cenę netto i brutto w PLN.

b) termin realizacji dostawy.

c) okres gwarancji.

d) specyfikację techniczną wraz z opisem.

e) termin dostawy.

f) termin ważności oferty.

g) termin realizacji umowy.

h) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

i) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Zamówienia uzupełniające

-

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

KRYTERIUM 1. Termin realizacji dostawy liczony w tygodniach – (50%)

ZASADY PUNKTACJI:

Liczba punktów w kryterium będzie przyznawana według poniższego wzoru:

K1 = Termin min / Termin badany *50

Gdzie:

- Termin min – termin najkrótszy spośród badanych ofert

- Termin badany – termin badanej oferty

Jeśli oferta uwzględnia różne terminy realizacji dostawy dla poszczególnych maszyn i urządzeń, to w ramach kryterium oceniana będzie najdłuższy termin realizacji dostawy ujęty w danej ofercie.

KRYTERIUM 2. Cena całkowita netto wykonania przedmiotu zapytania ofertowego – (30%)

ZASADY PUNKTACJI:

Liczba punktów w kryterium będzie przyznawana według poniższego wzoru:

K2 = Cena min / Cena badana *30

Gdzie:

- Cena min – cena najniższa spośród badanych ofert

- Cena badana – cena badanej oferty

W przypadku ofert wycenionych w różnych walutach w celu zapewnienie porównywalności do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego, porównywana będzie cena w przeliczeniu na PLN. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty kompletnej dostawy Zamówienia.

KRYTERIUM 3. Okres gwarancji liczony w miesiącach – 20%

ZASADY PUNKTACJI:

Punkty w ramach kryterium będą przyznawane według poniższego wzoru:

K3 = Gwarancja badana / Gwarancja max *20

Gdzie:

- Gwarancja badana – Gwarancja badanej oferty

- Gwarancja max – najdłuższa Gwarancja spośród badanych ofert

Jeśli oferta uwzględnia różne okresy gwarancji dla poszczególnych maszyn i urządzeń, to w ramach kryterium oceniana będzie najkrótsza gwarancja ujęta w danej ofercie.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta najpełniej spełniająca wszystkie ww. i rozpatrywane sumarycznie kryteria, która otrzyma najwyższą ocenę punktową, liczoną wg wzoru:

K = K1 + K2 + K3

Jeśli dwie lub więcej ofert uzyska w postępowaniu jednakową sumaryczną liczbę punktów, Zamawiający udzieli zamówienia temu Oferentowi, który zaproponował najkrótszy termin dostawy.

Brak informacji potwierdzających spełnienie każdego z powyższych kryteriów skutkować będzie przyznaniem w ramach kryterium 0 punktów.

Wykluczenia

1. Podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z firmą Fabryka Mebli TAPEX Mieczysław Olejniczak. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Podmioty wobec których wszczęto postępowania: upadłościowe, egzekucyjne, lub jakiekolwiek inne postępowanie uniemożliwiające wykonanie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FABRYKA MEBLI TAPEX MIECZYSŁAW OLEJNICZAK

Adres

Złota 42A

98-220 Zduńska Wola

łódzkie , zduńskowolski

NIP

8290001028

Tytuł projektu

IMPLEMENTACJA INNOWACJI PROCESOWEJ KLUCZEM DO WPROWADZENIA NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY

Numer projektu

RPLD.02.03.01-10-0025/18-00

Inne źródła finansowania

Beneficjent jest zobowiązany na mocy przepisów krajowych do opublikowania ogłoszenia o poszukiwaniu dostawcy, ze względu na współfinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania 2.3.1. Innowacje w MŚP.

Zamówienie jest planowane w ramach realizacji projektu pt. „Implementacja innowacji procesowej kluczem do wprowadzenia nowego produktu na rynek krajowy i międzynarodowy”, nr RPLD.02.03.01-10-0025/18.